FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलजला राजपत्र भाग १ खण्ड ६ संख्या १ २०८० ८०/८१ 08/02/2023 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० भाग १.pdf
बिनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 01/09/2022 - 13:54 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/09/2022 - 13:53 PDF icon आर्थिक एन २०७८.pdf
जलश्रोत उपयोग तथा सरसफाइ ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/01/2020 - 13:04 PDF icon जलश्रोत उपयोग तथा सरसफाइ ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
जलजला गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई विधेयक ७७/७८ 10/01/2020 - 13:04 PDF icon जलजला गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई विधेयक.pdf
जलजला गाँउपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/01/2020 - 13:00 PDF icon जलजला गाँउपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ विकास कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि– २०७६ ७५/७६ 09/02/2020 - 14:05 PDF icon गाउँ विकास कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि– २०७६.pdf
जलजला गाउँपालिका करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:32 PDF icon जलजला गाउँपालिका करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७.pdf
जलजला गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:31 PDF icon जलजला गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
जलजला गाँउपालिकाको एम्वुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:28 PDF icon जलजला गाँउपालिकाको एम्वुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf

Pages