FAQs Complain Problems

समाचार

a

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलजला गाउंपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:12 PDF icon जलजला गाउंपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६.pdf
जलजला गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:11 PDF icon जलजला गाँउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६.pdf
जलजला गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:10 PDF icon जलजला गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
जलजला गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:09 PDF icon जलजला गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
जलजला गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन कार्यबिधि , २०७४ ७३/७४ 07/02/2020 - 11:20 PDF icon जलजला गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
जलजला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 09/12/2019 - 10:57 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६ refined.pdf
जलजला गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको सम्पत्त्ति तथा भुमि कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:49 PDF icon जलजला गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको सम्पत्त्ति तथा भुमि कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
जलजला गाउँपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि- २०७५ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:47 PDF icon जलजला गाउँपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि- २०७५
जलजला गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:44 PDF icon जलजला गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६
जलजला गाउपालिका, गाउँकार्यपालिका, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 06/04/2019 - 12:38 PDF icon जलजला गाउपालिका, गाउँकार्यपालिका, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन, २०७६

Pages